Vedtægter for Backgammon Klubben Chevy`s All Stars.

§1 Navn
(1) Klubbens navn er Backgammon Klubben Chevy´s All Stars.
(2) Klubbens hjemsted er Chevy´s. Ndr.Frihavnsgade 95, 2100 Kbh Ø.

§2 Formål og organisation
(1) Klubbens formål er at fremme interessen for, udøvelsen af og viden om backgammon på Østerbro og omegn. Det er herunder klubbens formål at organisere og administrere backgammonarrangementer, foranstalte undervisning og foredrag, samt iøvrigt at tilvejebringe medlemmerne muligheder for at udøve og dygtiggøre sig i spillet.
(2) Klubben er organiseret som en godkendt klub under Dansk Backgammon Forbund.

§3 Medlemskab
(1) Optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvor mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. Bestyrelsen kan nægte en husstand medlemskab såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.
(2) Erhvervsvirksomheder og institutioner m.v. kan på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår optages som årsmedlemmer.
(3) Æresmedlemmer kan i helt særlige tilfælde udnævnes af bestyrelsen. Dette kræver bestyrelsens enstemmige beslutning.
(4) Klubben skelner mellem A-, B- og C-medlemmer: - Som A-medlem regnes medlemmer af Klubben, som samtidig er medlem af Dansk Backgammon Forbund og som er stemmeberettiget på Dansk Backgammon Forbunds landsråd gennem Backgammon Klubben Chevy´s All Stars. - Som B-medlem regnes medlemmer af klubben, som samtidig er medlem af Dansk Backgammon Forbund, men som er stemmeberettiget på Dansk Backgammon Forbunds landsråd gennem en anden klub. - Som C-medlem regnes medlemmer af klubben uden tilknytning til Dansk Backgammon Forbund.

§4 Eksklusion
(1) Bestyrelsen kan, i tilfælde af et medlems usportslige optræden eller skadelig virksomhed over spillet eller klubben, træffe beslutning om eksklusion af dette medlem.
(2) Til eksklusion kræves at mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor. Et ekskluderet medlem kan ikke deltage i turneringer og andre arrangementer i klubben. Der skal uopholdeligt gives det pågældende medlem meddelelse om eksklusionen.
(3) Vedkommende er berettiget til at få beslutningen forelagt for den førstkommende generalforsamling, hvor eksklusionen, for at kunne opretholdes, skal godkendes. Det ekskluderede medlem er berettiget til at tale sin sag under behandlingen af spørgsmålet på generalforsamlingen, men vedkommende har ingen stemmeret og indbringelsen for generalforsamlingen har ingen opsættende virkning.
(4) Et ekskluderet medlem kan indbringe sagen for Dansk Backgammon Forbunds Ordens- og Amatørudvalg.

§5 Bestyrelsen
(1) Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges på en generalforsamling. For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 4, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer.
(2) På generalforsamlingen, vælges ved afstemning, en formand, en næstformand, en kasserer samt et menigt bestyrelse medlem. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
(3) Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives ved indkaldelse til bestyrelsesmøder.
(4) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne, inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens - i hans fravær næstformandens - stemme udslaget.
(5) Over det på bestyrelsesmøderne passerede skal der udfærdiges referat, der som et minimum skal indeholde navne på deltagerne samt behandlede emner og afgørelse af disse.
(6) Bestyrelsen er pligtig at sikre at referater fra såvel bestyrelsesmøder som generalforsamlinger opbevares på betryggende måde.
(7) Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige opgaver så som turneringer, undervisning, medlemshvervning, fester, ungdomsarbejde m.m.
(8) For at være valgbar til bestyrelsen kræves det, at man er A-medlem eller C-medlem, samt at man ikke er i kontingentrestance i klubben eller Dansk Backgammon Forbund.

§ 6 Kontingent
Kontingentet til klubben fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet dækker, medmindre bestyrelsen måtte beslutte andet, et helt kalenderår.

§7 Regnskab og revision
(1) Klubbens virkeår løber fra 1.1. - 31.12.
(2) Klubbens regnskabsår løber fra den 1. november til den 31. oktober.
(3) Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en, uden for bestyrelse af generalforsamlingen valgt revisor.
(4) Revisor og evt. revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen et år ad gangen.

§8 Generalforsamling
(1) Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed inden for de af vedtægterne fastsatte grænser.
(2) Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden 15. november til 15. december.
(3) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 20% af medlemmerne eller bestyrelsen i Dansk Backgammon Forbund, med angivelse af dagsorden, skriftligt overfor bestyrelsen forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal afholdelsen ske senest 1 måned efter begæringens fremsendelse.
(4) Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten i Dansk Backgammon Forbunds medlemsblad eller i en af klubben udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal tillige sendes til Dansk Backgammon Forbund med samme varsel.
(5) Ethvert medlem har ret til at give møde på klubbens generalforsamling. Endvidere har repræsentanter for Dansk Backgammon Forbunds bestyrelse adgang til taleret ved klubbens generalforsamlinger.
(6) Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.
(7) På den ordinære generalforsamling er følgende punkter obligatoriske:
* Bestyrelsen aflægger beretning om klubbens virksomhed det forløbne år.
* Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
* Fastsættelse af følgende års kontingent.
* Eventuelle indkomne forslag behandles.
* Valg af bestyrelse.
* Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
* Evt.
(8) Afstemning sker skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem kræver det.
(9) Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.
(10) For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig nærværelse, eller behørig skriftlig fuldmagt, som afleveres til diregenten når denne er valgt.
(11) Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed, jfr. dog '' 9 og 10.
(12) For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man være A-medlem eller C-medlem, ligesom man skal have været medlem i klubben i mere end 3 måneder.
(13) Medlemmer, der er i kontingentrestance til klubben eller Dansk Backgammon Forbund har ikke stemmeret.
(14) Det tilkommer hvert medlem een stemme. De i '3, stk. 2 nævnte selskaber og institutioner m.v. Har taleret men ingen stemmeret.

§9 Vedtægtsændringer Til ændring af klubbens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Backgammon Forbund.

§10 Opløsning
(1) Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
(2) Til klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på mindst 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14-dages mellemrum.
(3) I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler DBGF.

§11 Tegning og hæftelse
Klubben forpligtes ved underskrift af kassereren samt enten formanden eller næstformanden. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler hverken klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.